Yury Matiyasevich, Dmitry Karpov, Arist Kojevnikov, and Alexei Pastor